תקנון שימוש ורכישה באתר

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט www.mastering.co.il שהינו בבעלות חברת הוק אנד היי מאסטרינג בע"מ ח.פ. 514026749 (להלן: "החברה" וה"האתר" בהתאמה), שמשרדה ממוקם ברחוב קיבוץ גלויות 32א', קומה רביעית בתל אביב. החברה מאפשרת לציבור וללקוחותיה גישה ורכישה דרך האתר בכפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן בתקנון זה (להלן: "התקנון"):

התנאים המפורטים להלן חלים על כל מי שמבקר או משתמש באתר לרבות לקוח (להלן: "משתמש") וכן על כל לקוח של החברה המבצע רכישה של שירות או מוצר, לרבות רכישות ו/או הזמנות עבודה אינטרנטיות (להלן: "לקוח" ו- "הזמנת עבודה" בהתאמה).

תנאי שימוש באתר

כל משתמש, מצהיר, מסכים ומתחייב לעמוד בכל התנאים הבאים:

 1. תנאי השימוש באתר שלהלן מגדירים, בין השאר, את אופן השימוש באתר וכן מסדירים את אופן ביצוען של הזמנות שירותים ו/או ביצוע רכישות באמצעות האתר.
 1. בכל מקום בתקנון זה ו/או באתר בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשתמע.
 1. השימוש באתר מהווה הסכמה לתנאי תקנון זה ולשאר התנאים המופיעים או שיופיעו באתר בעת השימוש. אם אינך מסכים לאילו מתנאי התקנון ו/או התנאים הנוספים באתר, הנך מתבקש להימנע מלעשות כל שימוש באתר מכל מין וסוג שהוא, לרבות צריכת המידע הכלול באתר או ביצוע רכישה כלשהי דרך האתר.
 1. האמור בתקנון מהווה משום חוזה התקשרות בינך לבין החברה.
 1. בכל מקרה של סתירה בין הוראות תקנון זה לבין מידע המתקבל ממקור אחר, יגברו הוראות תקנון זה.
 1. החברה עשויה לשנות את הוראות תקנון זה מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי, וכל שינוי כאמור יחול מיד עם היכנסו לתוקף, או באופן רטרואקטיבי לפי העניין.
 1. המידע המצוי במרשמי האתר ו/או במחשבי החברה, מהווים ראיה חלוטה לנכונות הפעולות שבוצעו דרך האתר.
 1. ככל שדבר מה מהאמור בתקנון זה אינו ברור לך, הינך מוזמן לפנות אלינו באמצעות פרטי הקשר המפורטים באתר.
 1. המידע הכלול באתר שייך לחברה (או לצדדים שלישיים), והנך מתחייב להימנע מלעשות כל פעולה בתכנים, לרבות איסוף המידע או כל חלק ממנו ו/או העתקתם ו/או העברתם לצדדים שלישיים ו/או עשיית כל שימוש במידע כאמור.
 1. האתר על כל תכניו הוא רכושה של החברה ואסור לך לבצע בו שינויים כלשהם. מבלי לגרוע מכלליות האמור, הנך מתחייב שלא לבצע באמצעות האתר או כל חלק ממנו כל פעולה בלתי חוקית או פוגענית, אשר עלולה להביא לקריסת האתר ו/או להפריע ו/או לשבש ו/או לפגום ו/או להגביל ו/או לחבל ו/או או להשפיע בכל דרך על תקינותו של האתר, ובכלל זה להימנע מליישם על האתר "וירוסים" ו/או "תולעים" ו/או "סוסים טרויאניים" ו/או תוכנת ריגול ו/או תוכנה זדונית או כל אמצעי או טכנולוגיה משמידה או משבשת אחרת (להלן: "תוכנות זדוניות").
 1. תמונות המוצגות באתר הינן לצורך ההמחשה בלבד. כל המאמרים ויתר הטקסטים הכלולים באתר הינם בגדר הבעת דעתה של החברה בלבד, ואינם כוללים המלצות כלשהן. החברה לא תהיה אחראית לנזק כלשהו שעשוי להגרם למשתמש או לקוח כתוצאה מהסתמכותו על האמור במאמרים או טקסטים כאמור.
 1. אין לפרסם או להעביר באמצעות האתר כל מידע שהוא שקרי, מעליב, משמיץ, מאיים, פוגע בפרטיות הזולת, פורנוגרפי, בעל אופי מיני, גזעני, או בלתי חוקי. 
 1. מדיניות פרטיות; (א) הפרטים האישיים אשר תזין באתר החברה (שם, טלפון ותיבת דוא"ל) (להלן: "פרטי הלקוח"), נועדו לצורך ביצוע רכישות באתר בלבד. המידע כאמור, לא יישמר על ידי החברה. (ב) החברה נוקטת באמצעים סבירים על מנת להגן על שלמות המידע ואבטחת המידע מפני גישה של צדדים שלישיים.(ג) סליקת כרטיסי האשראי של עסקאות שמבצע הלקוח באמצעות האתר, מתבצעות באמצעות ספק סליקה חיצוני והחברה אינה שומרת פרטי כרטיסי אשראי או פרטים אחרים שנמסרו על ידי משתמשי האתר בשרתיה. (ד) כאמור לעיל, פרטי הלקוח נדרשים אך ורק לצורך ביצוע רכישה באתר, ועל כן, ביצוע רכישה באתר ומילוי פרטי הלקוח מהווה הסכמה שלך לכך שהפרטים נמסרו מרצונך החופשי ובהסכמתך. (ה) בכפוף לקבלת הסכמתך (סימון התיבה המיועדת לכך בעת ביצוע רכישה) תהא החברה רשאית לשלוח אליך חומר פרסומי בדואר אלקטרוני בהתאם להוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40), התשס"ח-2008 ("חוק הספאם"). (ו) באתר נעשה שימוש בטכנולוגיית  cookies ובטכנולוגיות דומות במהותן לצורך תפעולו התקין והמיטבי של האתר אבטחת מידע, לצורך איסוף נתונים סטטיסטיים (להלן ביחד "העוגיות"), ועצם הגלישה באתר, מהווה הסכמה לכך. (ז) החברה תימנע, ממסירת מידע  לצדדים שלישיים, למעט לספקים חיצוניים לצורך השלמת עסקאות שתבצע באתר. על אף האמור, החברה תעביר את המידע לכל גוף ו/או רשות מוסמכת ו/או ערכאה שיפוטית, אם תהיה מחויבת לעשות כן על פי צו שיפוטי ו/או אם תעמוד בפני איום שינקטו כנגדה צעדים משפטיים בגין פעולות שבוצעו על ידך באתר. במקרה זה רשאית החברה למסור את פרטיך לצד הטוען כי נפגע ממך ו/או בהתאם להוראות הצו השיפוטי ללא כל הודעה מוקדמת. (ח)באתר קיימים קישורים לאתרים של צדדים שלישיים, אשר החברה אינה אחראית בשום צורה ואופן לאופן התנהלותם, וכניסתך לאתרים כאמור נעשית על אחריותך בלבד. 

תנאים נוספים החלים על לקוחות החברה

אישור לקוח להזמנת עבודה או ביצוע רכישה באתר החברה, מהווה הסכמה לכלל התנאים המפורטים להלן:

 1. תעריפים; חיובים נוספים; מיסים; כל התעריפים המופיעים בהזמנת עבודה זו עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת. המחיר המחייב הוא המחיר שנמסר ללקוח בעת ביצוע ההזמנה. בנוסף על האמור, החברה שומרת על הזכות לחייב את הלקוח בחיובים נוספים הנגרמים לחברה, והנובעים כתוצאה מאשמת הלקוח (כולל, ללא הגבלה, הגשת מדיות או חומרים על ידי הלקוח אשר אינם מתאימים לביצוע העבודות ו/או טעינת קבצים הכוללים תוכנות זדוניות) או מכל סיבה אחרת שהיא שאינה בשליטת החברה. הסכומים המפורטים בתמורה לשירותים הניתנים על ידי החברה ללקוח, הינם סכומי נטו, וכל מס או היטל או תשלום חובה מכל סוג החלים או אשר יחולו בעתיד על השירותים נשוא הזמנת עבודה זו או על העסקה שעל פי הזמנת עבודה זו, יחולו על הלקוח וישולמו על ידו בנוסף. מפעם לפעם, ולפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, החברה תהיה רשאית להציע למשתמשי האתר ו/או לקוחותיה מבצעים ו/או הנחות ו/או הטבות בתנאים שתקבע החברה. החברה תהיה רשאית להפסיק כל מבצע ו/או הנחה ו/או הטבה כאמור באופן מיידי וללא הודעה מוקדמת.
 1. ביצוע הזמנה ותשלום באמצעות האתר; מבלי לגרוע מזכויותיה, החברה שומרת על זכותה לבטל כל הזמנת שירותים שבוצעה באתר, ככל שבוצעה בניגוד לתנאי תקנון זה. ביצוע הזמנת עבודה ו/או תשלום באתר מותנה בהיות הלקוח בן 18 ומעלה. בעצם ביצוע הזמנת עבודה ו/או תשלום באמצעות האתר מצהיר הלקוח כי הוא מעל לגיל 18. מילוי הפרטים הנדרשים באתר לצורך ביצוע הזמנת עבודה ותשלום, הינו תנאי מוקדם לביצוע כל רכישה באתר. האחריות למילוי הפרטים באופן מדויק חלה על הלקוח. הרישום באתר הוא לשימוש האישי והבלעדי של המשתמש, אשר אינו רשאי להעביר את הרשאת השימוש לאדם אחר כלשהו. מילוי פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים. החברה מכבדת בשלב זה רק חלק מכרטיסי האשראי, ובכפוף לאישור העסקה על ידי חברת האשראי הרלוונטית. במידה וחברת האשראי לא תאשר את העסקה, חשבון הלקוח לא יחויב, ותינתן ללקוח הודעה על כשלון העסקה. השלמת הליך הזמנת עבודה, מותנה באישור מאת החברה אשר יינתן טלפונית ו/או באמצעות הודעת דואר אלקטרונית שתשלח ללקוח, לאחר אישור העסקה על ידי חברת האשראי. אם בוצע תשלום על ידי הלקוח, החברה שומרת על זכותה להימנע מהענקת שירותיה ללקוח בכפוף למתן הודעה על כך ללקוח וביצוע החזר כספי ללקוח של התמורה ששולמה על ידו לחברה.
 1. משלוח מדיות לעבודה; עותק לביטחון; הלקוח יעביר לחברה את החומרים ו/או המדיות הדרושים לשם ביצוע השירותים נשוא הזמנת עבודה זו בפורמט אשר יוסכם בין הצדדים הדדית (להלן: "המדיה"). הלקוח מצהיר ומתחייב כי יש בידו לפחות עותק אחד של המדיה, המהווה עותק לביטחון של המדיה, שהוא זהה בדיוק למדיה שתועבר לידי החברה (להלן: "עותק לביטחון"), וכי העותק לביטחון מאוחסן על ידי הלקוח במיקום בטוח שאינו קשור לחברה ואינו בשליטת החברה. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, הלקוח מתחייב שלא להעלות כל טענות כנגד החברה בקשר עם אובדן של המדיה, מכל סיבה שהיא.
 1. העדר אחריות; הגבלת אחריות לגבי נזקים; מבלי לגרוע מן האמור בכל מקום אחר בהזמנת עבודה זו, מובהר בזאת כי לחברה לא תהיה אחריות כלשהי ביחס לעבודות המבוצעות על ידה ביחס לנזקים ו/או אובדן בזמן כלשהו. מעבר לכך, מובהר בזאת מפורשות כי כל נזק או אובדן לא ישחרר את הלקוח מהתחייבויותיו בהתאם להזמנת עבודה זו. מכל מקום, ובכל מקרה, הלקוח מסכים מפורשות כי החברה לא תהיה אחראית לנזקים מיוחדים ו/או תוצאתיים ו/או אינצידנטלים מכל סוג שהוא, ובכלל זה לא תהיה אחראית לאובדן הכנסות או רווחים, אשר נגרמים כתוצאה מנזק ו/או אובדן של העבודות. מכל מקום, ובכל מקרה, אם יקבע על ידי ערכאה מוסמכת כלשהי שהגבלת האחריות של החברה כמפורט בהזמנת עבודה זו אינה תקפה כלפי הצדדים מסיבה כלשהי, הצדדים מסכימים מפורשות כי בכל מקרה הלקוח לא יהיה זכאי בשום מקרה שהוא לפיצוי בסכום החורג מהסך הכולל של הסכומים ששולמו על ידי הלקוח בהתאם להזמנת עבודה זו לחברה.
 1. העדר חובת שמירה והעדר חובת אחסון; לאחר העברת העבודות לידי הלקוח, לחברה לא תהיה חובה לאחסן ו/או לשמור את העבודות נשוא הזמנת עבודה זו ו/או העתק של העבודות.
 1. תנאי תשלום; תשלום יבוצע מראש. ככל שהלקוח יאחר בביצוע אילו מהתשלומים נשוא הזמנת עבודה זו, או בכל מקרה בו יפתחו הליכים של פשיטת רגל ו/או כינוס נכסים כנגד הלקוח, הרי שבנוסף לכל זכות אחרת בהתאם להזמנת עבודה זו או בהתאם לדין, תהיה לחברה הזכות לסעדים המפורטים להלן כולם או חלקם בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה: (א) להשהות ו/או להפסיק לחלוטין את ביצוע העבודות, עד קבלת מלוא התשלום מראש בגין העבודות ו/או; (ב) לדרוש תשלום מזומן בגין כל חלקי העבודות שבוצעו ו/או חלקי עבודות שיבוצעו בעתיד, כתנאי להמשך ביצוע העבודות ו/או; (ג) לגבות ריבית בסך 1% ממלוא הסכומים שבחובה בגין כל יום של איחור בתשלום או לחילופין את סכום הריבית הגבוה ביותר שמותר לגבות בגין איחור בתשלום על פי כל דין ו/או; (ד) לגבות מהלקוח כל הוצאה שתיגרם לחברה בגין גביית החוב, ובכלל זה הוצאות עו"ד, וכל הוצאה אחרת. ככל שהחברה תקבע בהתאם לשקול דעתה הבלעדי שכושר הפירעון של הלקוח נפגם בצורה כלשהי, לחברה שמורה הזכות לשנות את תנאי התשלום נשוא הזמנת עבודה זו ביחס לעבודות.
 1. גמר ביצוע עבודה; שעות תיקונים. בסיום ביצוע העבודות, תמסור החברה ללקוח קובץ "Reference" (להלן: "קובץ Reference"). הלקוח זכאי לשלוח לחברה בכתב רשימת תיקונים מוצעים לעבודות בתוך 5 ימים לאחר מסירת קובץ ה- Reference, וככל שלא עשה כן, יחשב הדבר כאישור של הלקוח שהעבודות בוצעו לשביעות רצונו המלאה, וכי הוא אינו מעוניין בביצועם של תיקונים כלשהם לעבודות. מובהר בזאת, שאלא אם כן נכתב אחרת מפורשות בהזמנת עבודה ספיציפית, הלקוח יחויב בתשלום בהתאם לתעריפי החברה בגין כל שעת עבודה נוספת, וכן בגין כל חומרים נוספים שתעשה בהם החברה שימוש לשם ביצוע תיקונים כלשהם הנדרשים על ידי הלקוח. במקרה של הענקת שירותים "און ליין" על בסיס הזמנת עבודה שבוצעה על ידי לקוח באמצעות אתר החברה, יהיה זכאי הלקוח בכפוף למשלוח רשימת תיקונים בכתב בתוך 5 ימים ממועד קבלת העבודות על ידו, ל"סבב תיקונים אחד" ללא תשלום נוסף. סבב תיקונים כאמור יתקיים במועד אחד, ויארך לא יותר משעת עבודה אחת לכל ארבעה שירים שלגביהם הוענקו השירותים. עלויות תיקונים נוספות יחולו על הלקוח. נכון למועד זה, התמורה שתשולם לחברה בגין כל שעת תיקונים תהיה בסך 280 ₪ בתוספת מע"מ. החברה שומרת על זכותה לגבות מהלקוח את התמורה המשוערת בגין תיקונים, טרם ביצוע עבודות תיקונים כלשהן, ולאחר השלמת עבודות התיקונים, לערוך עם הלקוח התחשבנות על הפרשי מחיר הנובעים מזמן העבודה בפועל.
 1. איחורים; כל לוחות הזמנים לצורך ביצוע העבודות הם משוערים ועתידים להשתנות. לחברה לא תהיה כל אחריות מכל סוג שהוא בגין כל איחור שיגרם בנסיבות שאינן תלויות בחברה ו/או בנסיבות של כח עליון ו/או בנסיבות שבאשמת הלקוח, ובכלל זה אי העברת מדיות מתאימות על ידי הלקוח, וכיוצ"ב.
 1. אחריות; בכפוף ליתר תנאי הזמנת עבודה זו, מתחייבת החברה כי העבודות שיבוצעו על ידה יתאימו לתנאים המפורטים בהזמנת העבודה. למעט האמור, לא תהיה לחברה אחריות כלשהי, והצדדים מסכימים כי החברה לא תהיה אחראית בשום צורה ואופן לכל חלק אחר של העבודות פרט להתאמתן להזמנת עבודה זו. בכלל זה, וללא הגבלה, החברה אינה נותנת אחריות כלשהי ביחס ליכולת המסחור של העבודות, או להתאמתן למטרה מסויימת, או לאיכות השכפול שלהן, או ביחס לישימותן לטכנולוגיות מניעת העתקה כלשהן. בכל מקרה שתחול אי התאמה בין העבודות לבין תיאורן בהזמנת עבודה זו, שומרת לעצמה החברה את הזכות להחליף את העבודות בעבודות חדשות או מתוקנות, או לחילופין, להשיב ללקוח את הכספים ששילם לחברה בגין העבודות. מכל מקום, ובכל מקרה, הלקוח מסכים מפורשות כי החברה לא תהיה אחראית לנזקים מיוחדים ו/או תוצאתיים ו/או אינצידנטלים מכל סוג שהוא, ובכלל זה לא תהיה אחראית לאובדן הכנסות או רווחים, אשר ייגרמו בין אם ללקוח ובין אם לצד ג' כלשהו כתוצאה מביצוע העבודות נשוא הזמנת עבודה זו, אפילו אם בוצעו ברשלנות.
 1. התיישנות; הצדדים מסכימים מפורשות כי כל תביעה של הלקוח שעילתה הפרה של החברה את התחייבויותיה כלפי הלקו ו/או פגם ו/או אי התאמה של העבודות, תוגש על ידי הלקוח לא יאוחר מ- 12 חודשים מיום קבלת העבודות, ולאחר מועד זה תתיישן.
 1. קניין רוחני בעבודות; החברה תהיה בעלת כל זכויות הקניין הרוחני בעבודות, והיא אינה מעבירה זכויות קניין רוחני כלשהן ביחס לעבודות נשוא הזמנת עבודה זו, ובכלל זה בכל יצירה אשר תיווצר במסגרת ביצוע העבודות ו/או אינפורמציה הקשורה בכיוון במכשירים ו/או כיוון מכשירי EQ, כיוון מקודדים או ממירים אנלוגיים ו/או דיגיטאליים, וכל אינפורמציה טכנית אחרת ו/או רישום ו/או יומן הכולל אינפורמציה שכזאת, בין אם אינפורמציה שכזאת נוצרה או התגלתה לפני או בזמן ביצוע העבודות.
 1. קניין רוחני באתר; האתר, שם המתחם של האתר, כל התכנים הכלולים באתר, לרבות עיצוב האתר, התמונות, טקסטים, קטעי וידאו, מוסיקה, גרפיקה, שרטוטים, דיאגרמות, קוד האתר, וכן כל רכיב אחר באתר הם רכוש החברה (ו/או רכוש של צדדים שלישיים), ומוגנים על ידי דיני זכויות יוצרים על פי החוק הישראלי, אמנות בינלאומיות ודינים זרים. חל איסור מוחלט על העתקה ו/או הפצה ו/או שכפול ו/או פרסום ו/או ביצוע בפומבי ו/או שידור ו/או יצירת יצירה נגזרת ו/או השכרה ו/או השאלה של האתר ו/או איזה מרכיביו, אלא בכפוף לקבלת אישורה של החברה לכך, בכתב, מראש, ובאופן מפורש.
 1. שיפוי; הלקוח מסכים לשפות ו/או לפצות את החברה מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה ו/או נזק ו/או הוצאה, ובכלל זה הוצאות משפטיות, שייגרמו לחברה או שהחברה תישא בהם בדרך כלשהי, בכל מקרה שטענה כלשהי תעלה כנגד החברה על ידי צד ג' כלשהו בקשר עם העבודות ביחס לבאים: (א) לשון הרע, פגיעה בפרטיות, זכות הפרסום, הפרה של דיני הדואר, דיני הקניין הרוחני, ובכלל זה פטנטים, סימני מסחר, זכויות יוצרים, וכן כל זכות אחרת, וכל טענה אחרת שתעלה על ידי צד ג' כלשהו ביחס לעבודות או להפקת העבודות על ידי החברה. (ב) שימוש ו/או הצגה ו/או השמעה ו/או שכפול ו/או העתקה ו/או שעתוק ו/או פרסום ו/או העברה ו/או משלוח ו/או הפצה של העבודות. (ג) חוסר היכולת של הלקוח להשיג כל רישיון ו/או אישור ו/או היתר ו/או זכות ביחס לכל טכנולוגיה של מניעת שכפול של העבודות. הלקוח מתחייב, כי לבקשתה של החברה, יעמיד על חשבונו הגנה משפטית לחברה ביחס לטענות כמפורט לעיל. 
 1. זכות החברה לפרסם את ביצוע העבודות ו/או השירותים וזכות החברה לפרסם תמונות (כהגדרתן להלן). אלא אם נקבע מפורשות אחרת בהזמנת העבודה, הלקוח מצהיר כי הוא מעניק לחברה רשות, ללא תמורה, לפרסם את דבר ביצוע העבודות ו/או השירותים בכל מדיה שהיא, לצרכי החברה, לרבות למטרות של יחסי ציבור לקידום החברה ואתר החברה באמצעי המדיה השונים, לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי של החברה, לרבות ברשת האינטרנט מבלי לקבל הרשאה נוספת מן הלקוח ו/או לשלם ללקוח תמורה כלשהי בגין השימוש כאמור. בנוסף, הלקוח מסכים ומאשר לחברה ו/או למי מטעמה לעשות כל שימוש שהוא בתמונות העטיפה ו/או היח"צ (להלן: "תמונות") המופיעות ו/או שיופיעו על גבי עטיפות התקליטורים או הסינגלים שיכללו את השירים נשוא העבודות ו/או תמונות עטיפה ו/או יח"צ שיכללו ביחד עם השירים כאמור במסגרת שירותי דיוור דיגיטאליים (כגון לינקטון, פטיפון וכיוצ"ב), ובכלל זה להעתיקן ו/או להציגן ו/או להציגן בפומבי ו/או להפיצן באתר החברה ו/או באינטרנט ו/או בכל מדיה שהיא, לצרכי החברה, לרבות למטרות של יחסי ציבור ולקידום החברה ואתר החברה באמצעי המדיה השונים. הלקוח מצהיר כי הוא רשאי לפי כל דין להעניק לחברה את הזכויות המפורטות בסעיף זה, בין מכח בעלותו בתמונות ובין מכח רישיון שהוקנה לו לפי כל דין על ידי בעלי הזכויות בתמונות. הלקוח מתחייב לפטור את החברה באופן סופי, מוחלט ובלתי חוזר מאחריות כלשהי לכל נזק, הפסד, אבדן או הוצאה מכל מן וסוג שהוא, שנגרמו או ייגרמו ללקוח ו/או מי מטעמו, במישרין או בעקיפין, בקשר עם התמונות. בנוסף מתחייב הלקוח לפצות ולשפות את החברה בגין כל נזק, הפסד, אבדן או הוצאה, מכל מן וסוג שהוא, שנגרמו או ייגרמו לחברהו/או מי מטעמה ו/או עובדיה ו/או בעלי מניותיה ו/או מנהליה, במישרין או בעקיפין, לתמונות, וזאת מיד לאחר דרישתה הראשונה של החברה, והלקוח מוותר באופן סופי, מוחלט ובלתי חוזר על כל טענה או דרישה כלפי החברה בקשר עם התכנים האמורים. 
 1. ביטול הזמנת עבודה על ידי הלקוח; ללקוח שמורה הזכות לבטל כל הזמנת עבודה שבוצעה על ידו באמצעות האתר, כל עוד לא העביר לחברה את קבצי השירים המיועדים לביצוע העבודה. ביטול העסקה על ידי הלקוח יעשה אך ורק באמצעות משלוח הודעה בכתב לחברה, לכתובת הדוא"ל: info@mastering.co.il או למספר פקס: 077-2083086, אשר בה יצוין שם הלקוח, מספר זהותו, מועד ביצוע הזמנת העבודה, ומספר החשבונית שהתקבלה אצלו בגין התשלום. בביטול עסקה כאמור, תשיב החברה ללקוח את הסכום ששילם לחברה בפועל בהקשר לאותה העסקה, לאמצעי התשלום ממנו בוצעה הרכישה, לפי מועדי חברת האשראי ובניכוי דמי ביטול בשיעור 5% מסכום העסקה או 100 ₪ לפי הנמוך מביניהם. למען הסר ספק, מובהר כי לאחר שהועברו לחברה קבצי השירים המיועדים לביצוע העבודה, יחשב הדבר כתחילת הענקת השירותים על ידי החברה, והלקוח לא יהיה רשאי לבטל את העסקה מכל סיבה שהיא, בכפוף לזכויותיו לפי כל דין. כן מובהר, כי לא יינתן זיכוי כספי בגין שירותים אשר בגינם לא שולמה תמורה כספית, כגון קופונים הטבות וכיוצ"ב.
 1. ביטול הזמנת עבודה על ידי החברה; החברה תהיה רשאית לבטל כל עסקה בכללותה, או כל חלק ממנה, בקרות אחד האירועים המפורטים להלן, וזאת בכפוף למתן הודעה על כך ללקוח בכתב: (א) ככל שבאתר החברה הופיע מחיר שגוי של השירות המוצג; (ב) ככל שכתוצאה מתקלה בפעולת האתר ו/או רשת תקשורת ו/או בעיה טכנית אחרת השתבש מחיר השירות המופיע באתר; (ג) בכל מקרה של כח עליון שימנע מהחברה מלהעניק את השירותים, ו/או להעניקם באופן סביר; (ד) ככל שלא יתאפשר להעניק את השירות מכל סיבה שאינה תלויה בחברה באופן ישיר; (ה) בכל מקרה שהחברה תחשוד כי העסקה המבוצעת סותרת את תנאי התקנון; (ו) בכל מקרה שהחברה תחשוד כי תמנע ממנה התמורה בגין השירותים.
 1. שונות; (א) הזמנת עבודה זו מבטלת כל מו"מ או הסכמה קודמת בין הצדדים וכל שינוי ו/או הוספה על הוראות הזמנת עבודה זו לא יעשו אלא במפורש, בכתב ובחתימת שני הצדדים. (ב) הלקוח מתחייב לא להעביר ו/או להמחות ו/או להסב לאחר את זכויותיו או חובותיו לפי הזמנת עבודה זו, כולן או מקצתן אלא אם קיבל על כך את הסכמתה של החברה בכתב מראש. (ג) אם אחת מתניות הזמנת עבודה זו תיקבע על ידי בית משפט מוסמך כחסרת תוקף, כלא חוקית או כבלתי ניתנת לאכיפה, לקביעה כאמור לא תהא השפעה כלשהי על התניות האחרות בהזמנת עבודה זו, וכל תנייה אחרת כאמור תיחשב ותיאכף, כאילו התנייה הלא חוקית, הלא תקפה או הלא אכיפה לא נכללו בהזמנת עבודה זו. (ד) מוסכם על הצדדים כי הסמכות המקומית הייחודית והבלעדית בכל הקשור להזמנת עבודה זו והשירותים הניתנים בהתאם להזמנת עבודה זו תהא נתונה לבתי המשפט המוסמכים בעיר תל אביב, ולבתי משפט אלו בלבד. (ה) שום ויתור ו/או ארכה ו/או הימנעות מפעולה במועדה מטעם אחד הצדדים, למעט כמפורט בהזמנת עבודה זו, לא תחשב כויתור על זכויותיו על פי הזמנת עבודה זו או על פי דין ולא ישמשו מניעה לכל תביעה ו/או זכאות לכל סעד. (ו) כתובות הצדדים הנן כמפורט במבוא להזמנת עבודה זו. כל הודעה שתשלח מצד אחד למשנהו בדואר רשום לפי הכתובת הנ"ל, תיחשב כאילו נתקבלה ע"י הנמען תוך 72 שעות מהשלחה, ובמידה ונשלחה בפקסימיליה ו/או באמצעות דואר אלקטרוני – תוך 24 שעות, ואילו אם הונחה במען הרשום לעיל – במועד בו הונחה כאמור.